Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.  Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2012 i sprawozdania finansowego.7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 i sprawozdaniem finansowym.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2012.11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2012.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko. 15. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.16. Sprawy różne.                           

PRZEWODNICZĄCY RADYWłodzimierz Mazur