Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.4. Wręczenie wyróżnienia nadanego przez Ministra Rolnictwa i Wójta Gminy Garbatka- Letnisko.5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 7. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.8. Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji jednostek, określonych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych.  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.12. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.13. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur