Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Garbatka-Letnisko. 9.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.10.Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 – pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.12.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.13.Sprawy różne.                      

      Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur