Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie własności nieruchomości na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko od osób fizycznych.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu na obiekty Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka” położonego w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko „Północ”.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur