Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej- Gminne Centrum Rekreacji,Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko oraz nadania statutu.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garbatka-LetniskoNr XXI/51/12 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 na terenie gminy Garbatka-Letnisko.8. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.9. Sprawy różne.

 

Wiceprzewodnicząca Rady GminyAleksandra Mieczyńska