Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad III i IV Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Garbatka-Letnisko kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Garbatka-Letnisko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2019 deficytu.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2028.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr ew. 126/14 oraz nr ew. 128/13 obręb geodezyjny 0012-Garbatka Podlas, będących własnością Gminy na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.  9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Garbatka-Letnisko w Zgromadzeniu „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/30/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Garbatka-Letnisko do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” (w organizacji) z siedzibą w Kozienicach.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019 – 2024”.13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i kierunków pracy oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019.15.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.16.Sprawy różne.17.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur