Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonych w miejscowości Anielin, oznaczonych numerami działek 109/2 i 38/2.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 51/3.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I i Brzeźniczka II oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”.
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -2018” za 2018 rok.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur