Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018:a)debata nad raportem,b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.

                                                                                              6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2018i sprawozdania finansowego.7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 i sprawozdaniem finansowym.9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko. 15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzania ścieków. 16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Garbatka-Letnisko.17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi gminnej).22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko (zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej).23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.24.Sprawy różne.25.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur