Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko. 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/34/2018 Rady Gminy Garbatka-Letnisko ustalającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.   11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.   12.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Gminy Garbatka-Letnisko.  13.Sprawy różne.14.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur