Porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.4.Konsultacje w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD „Puszcza Kozienicka”.5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6.Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.7.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2015 r.8.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.  11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr ewid. 125 o pow. 0,2200 ha położoną w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2. 12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018”15. Zapoznanie Radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej przez Pana Mariusza Basaja do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.  16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.17.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.18.Propozycje Radnych Gminy Garbatka-Letnisko dotyczące wniosku do projektu budżetu Powiatu Kozienickiego na rok 2016. 19.Sprawy różne.Przewodniczący Rady /-/Włodzimierz Mazur