Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.9.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.10.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.11.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.12.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028. 14.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek.17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.18.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oznaczonej nr działki 1/11, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka Podlas. 20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oznaczonej nr działki 470, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka Długa.21.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2020.22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego nr POIiŚ.2.3/1/2015 ogłoszonego przez Ministra Środowiska, pełniącego rolę IP (Instytucji Pośredniczącej) dla osi priorytetowych I-V w ramach POIiŚ, oraz Instytucji organizującej Konkurs na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu” w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.24.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2016 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.25.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2016. 26.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2015.27.Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2016.28.Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.29.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.30.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur