Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał: – Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Garbatka-Letnisko w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033. – Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Garbatka-Letnisko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2020 deficytu.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko. 7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2020-2021.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko nieruchomości oznaczonej nr działki 179 o powierzchni 0,37 ha położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Biele.9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2024”.10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-Letnisko. 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Garbatka-Letnisko”. 13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 r.16.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.17.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Rewizyjnej,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.19.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.20. Sprawy różne.21. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur