Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu” oraz akceptacji założonych planów taryfowych.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 10.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.11.Sprawy różne.Przewodniczący Rady /-/ Włodzimierz Mazur