Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej nr działki 42/2. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Bąkowiec, oznaczonej nr działek 343 i nr 344.13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Bąkowiec, oznaczonej nr działek 118 i nr 30.14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oznaczonej numerami działek 147/6 i 126/1, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ.15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.17.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.18.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.19.Sprawy różne.Przewodniczący Rady /-/ Włodzimierz Mazur