Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.4.Spotkanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu Panem ppłk   Zbigniewem Adamczykiem.5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 7.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i sprawozdania finansowego.8.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.10.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 i sprawozdaniem finansowym.11.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2015.12.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2015.13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce – Letnisko za 2015 rok.17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.18.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.19.Sprawy różne.

 

   Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur