Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko. 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.9. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038,– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie     Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliwości sfinansowania deficytu.10. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.11. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Garbatka-Letnisko.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr  ewid. 51 w Anielinie.16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie w Szkołę Filialną w Bogucinie o strukturze organizacyjnej klas I – IV z oddziałem przedszkolnym podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.19. Sprawy różne.20. Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).   Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur