Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.7.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Garbatce-Letnisku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.   8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.9.Podjęie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej Nr 508/2 oraz części działki oznaczonej Nr 508/1, położonych w obrębie geodezyjnym Ponikwa, stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/14/2008 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy miejscowości Garbatka-Letnisko” na lata 2008-2013, zmienionego uchwałą nr XXIX/56/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę nr XIV/14/2008 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy miejscowości Garbatka-Letnisko” na lata 2008-2013, oraz uchwałą nr XXXIII/34/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/14/2008 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Garbatka-Letnisko” na lata 2008-2013, załącznika do tej uchwały-zmienionych uchwałą nr XXIX/56/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/14/2008 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Garbatka-Letnisko na lata 2008-2013 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Planu Odnowy Miejscowości Garbatka-Letnisko na lata 2008-2015.12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.13.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.14.Sprawy różne.                            Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur