Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.  4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2022 r.6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-20388.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.  9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/122/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2027”.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku”.12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.17.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.18.Sprawy różne.19.Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur