Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.

6.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 490/10 o powierzchni 0,2853 ha położonej w obrębie Garbatka-Letnisko „Południe”, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

12.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014- pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.

13.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.

14.Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

15.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014.

16.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w kadencji 2010-2014. 17.Uroczyste zakończenie ostatniej XLI sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko VI kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur