Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. 4.Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur