Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. 6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2023 r.7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.9.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko10.Sprawy różne. 11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczącxy Rady

/-/ Włodzimierz Mazur