Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.  6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.7.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Garbatka-Letnisko  wraz z uzasadnieniem Wójta.8.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038,– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie     Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu.9.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.10.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 r.   13.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Odnawialnej pn. „Klaster Energetyczny Gmin Garbatka-Letnisko i Gniewoszów”.15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko zmienionej uchwałą Nr XIII/84/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 marca 2020 r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2023-2026. 17.Sprawy różne. 18.Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur