Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.  5.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur