Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. 5.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur