Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV, XLV i XLVI Sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu obiektów Gminnego Ośrodka Wypoczynku „Polanka” położonych w obrębie geodezyjnym Garbatka – Letnisko Północ na okres 5 lat.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/29/2018 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania posiłku, zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 13.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli naposzczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.14.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Rewizyjnej,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023.16.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.17.Sprawy różne.18.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur