Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku”.8.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024.10.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody. 11.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 za rok 2022 r.12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur