Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.10.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.11.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur