Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2020.6.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji „Garbatka-Letnisko”.7.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.8.Sprawy różne.  Z poważaniemWiceprzewodnicząca Rady Gminy/-/ Irena Piechocińska