Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2019:a) debata nad raportem,b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.                                                                                                                  6. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i sprawozdania finansowego.7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 i sprawozdaniem finansowym.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019.11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2019.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2020-2021.14. Sprawy różne.15. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur