Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI Sesji Rady Gminy.4.Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Gminy i Finansów Rady   Gminy Garbatka-Letnisko, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania.6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa     i Ochrony Środowiska.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-    Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi     oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania      ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko oznaczonej       Nr 147/16 położonej w Garbatce-Letnisku przy ul. Krasickiego, obręb geodezyjny      Garbatka-Letnisko „Północ” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko       Kamienna.12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania       administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        w Garbatce-Letnisku. 14.Przedłożenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki       Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku za rok 2011. 15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego       Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku        za rok 2011. 16.Przedstawienie Radzie Gminy Garbatka-Letnisko opinii Rady Społecznej SPZOZ         w Garbatce-Letnisku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego        Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.17.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko         z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. 18.Odpowiedzi na wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sprawozdanie Wójta       z działalności urzędu w okresie między sesjami.19.Sprawy różne.

 

                                Przewodniczący Rady                                   Włodzimierz Mazur