Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/89/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, wobec których w związku z epidemią COVID-19 wprowadzono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/90/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia i przebiegu drogi na terenie miejscowości Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko do kategorii dróg gminnych.10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko, w roku szkolnym 2020/2021.12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 13. Sprawy różne.14. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/Włodzimierz Mazur