Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

5. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2011 i sprawozdania finansowego.

6. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 i sprawozdaniem

finansowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania

budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego.

9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2011.

10. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-

Letnisko.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-

Letnisko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-

Letnisko.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w obiekty służące rozwojowi bazy turystyczno-gastronomicznej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, tworzących nowe miejsca pracy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/26/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia z uczniami związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zatrudnionych w przedszkolu, szkol i zespole szkół, o których mowa wyżej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorządowemu w Garbatce- Letnisku przy ul. Krasickiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisku za 2011 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji filii

19.Odpowiedzi na wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sprawozdanie Wójta z działalności urzędu w okresie między sesjami.

20. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur

 

Przewodniczący Rady uprzejmie informuje, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

 

1. Komisji Oświaty,, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 13.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisku przy ul. Skrzyńskich 1

 

2. Komisji Gospodarki Gminy i Finansów

w dniu 22 maja 2012 r. o godz. 13.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisku przy ul. Skrzyńskich 1