Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XV, XVI i XVII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2016 r.7.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy użyczenia na lokal w budynku stanowiącym własność Gminy Garbatka-Letnisko, zlokalizowanym w Garbatce-Letnisko przy ul. Jana Kochanowskiego 119.12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.13.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.14.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 r.ż. w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”.17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.18.Zapoznanie Radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko złożonej przez Sołtysa sołectwa Bąkowiec Pana Zdzisława Maciejewskiego. 19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Anielin.21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bąkowiec.22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bogucin.23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Brzustów.24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka Długa i Garbatka Nowa.25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Letnisko.26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka.27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Molendy.28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Ponikwa.29.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.30.Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.31.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.32.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierza Mazur