Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.9.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.10.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.11.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.12.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.14.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.16.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.17.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. 19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 na terenie gminy Garbatka-Letnisko.20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2017.21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Anielin.22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bąkowiec.23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bogucin.24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Brzustów.25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka Długa i Garbatka Nowa.26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Letnisko.27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka.28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Molendy.29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Ponikwa.30.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.31.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ mgr Włodzimierz Mazur