Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.
Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez  jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Garbatce-Letnisko przy ul. Spółdzielczej, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Południe.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Garbatka-Letnisko Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2021 r. stanowiącej uzupełnienie do listu otwartego do Prezydenta RP, Członków rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce!” z dnia 05 stycznia 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 09 lutego 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 lutego 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Garbatka-Letnisko do rozpatrzenia skargi i przekazanie jej według właściwości.
Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020:

– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

– Komisji Rewizyjnej,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021.
Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2021:

– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 za rok 2020.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

  

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur