Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Krypianka (Brzeźniczka) oraz określenie sezonu kąpielowego dla tego miejsca.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzustów.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur