Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za rok 2020.5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6. Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020:a)  debata nad raportem,b)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.                                                                                                                 7. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2020i sprawozdania finansowego.8. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Garbatka-Letnisko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i sprawozdaniem finansowym.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.11. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020.12. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko. 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-Letnisko.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni dachowej na budynku użyteczności publicznej z lokalami mieszkalnymi w Bąkowcu, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko.21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Garbatka-Letnisko od dnia 01 września 2021 roku.22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Garbatka-Letnisko od dnia 01 września 2021 roku.23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2021/2022.24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko.25. Sprawy różne.26. Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

  

                                                                                                          Przewodniczący Rady 

/-/ Włodzimierz Mazur