Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XX i XXI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Gminę w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu.    7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2023”. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.12.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016.13.Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.14.Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2017.15.Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.16.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.17.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ mgr Włodzimierz Mazur