Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Garbatce-Letnisko, przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Garbatka-Letnisko Południe.5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.  6.Sprawy różne.7.Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).   Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur