Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za rok 2016. 5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.11.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.12.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018 za rok 2016.14.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.15.Sprawy różne.16.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur