Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.6.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.7.Sprawy różne.8.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur