Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Garbatka-Letnisko do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej”.9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/40/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Garbatka-Letnisko. 12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).   Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur