Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXVII Sesji Rady Gminy i XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko. 7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 oraz autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Garbatka-Letnisko oraz autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na 2022 r. wraz z uzasadnieniem Wójta.9.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038,– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu.10.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.11.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.12.Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 Gminy Garbatka-Letnisko.13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.14.Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na 2022 r.15.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Garbatka-Letnisko.16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej, jako działka Nr 470, położonej w obrębie geodezyjnym 0008 Garbatka Długa, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. 17.Sprawy różne.18.Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur