Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.12.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.13.Sprawy różne.14.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur