Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i sprawozdania finansowego.7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016. 8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 i sprawozdaniem finansowym.9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016.11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2016.12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego. 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 28/2.16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Brzustów, oznaczonej numerem działki 33/2.17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Bąkowiec, oznaczonej numerem działki 113/4.18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w miejscowości Garbatka-Dziewiątka, oznaczonej numerem działki 18/1.19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oznaczonej numerami działek   24/1 i 24/2, położonej w Garbatce-Letnisko przy ul. Jana Kochanowskiego, obręb geodezyjny Garbatka Podlas.20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXII/7/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Garbatka-Letnisko” na lata 2016-2023”.21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.23.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.24.Sprawy różne.25.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady/-/ mgr Włodzimierz Mazur