Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2021 r.6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2022 r.9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 351/1 położonej w Garbatce-Letnisko, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ, oznaczonej numerami działek 147/6 i 126/1.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko   uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.17.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.18.Sprawy różne.19.Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur