Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji nieokreślonym imiennie dwóm rodzinom z małymi dziećmi polskiego pochodzenia na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko w Publiczną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.   13.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy.14.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.15.Sprawy różne.16.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur