Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa.10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko. 11.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur