Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXV Sesji Rady Gminy i XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022.7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 20228.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i zebraniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur