Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Garbatka-Letnisko. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wniesionej w dniu 21 grudnia i uzupełnionej w dniach 22 grudnia 2021 r. i 12 stycznia 2022 r. petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku, wzywającej Radę Gminy Garbatka-Letnisko do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów).8.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.9.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2021:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Rewizyjnej,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022.11.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022:– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur